تعیین موقعیت برای ربات توسط دوربین ویژن

کنترل ربات های صنعتی برای عملیات های مختلف با همکاری سیستم ویژن روند کاملی را تشکیل می دهد که این همکاری در اپلیکیشن های مختلفی از جمله جابجایی قطعات کاربرد گسترده دارد.
کاربردهای دیگر این همکاری در تعیین موقعیت برای ربات در رابطه با گرفتن موقعیت محل جوش و یا رنگ کاری می باشد.
حضور ربات در کمک به سیستم ویژن هم یک فرآیند مناسب برای دقت در انجام پروژه ها می باشد، به این صورت که در انجام کنترل کیفی یک قطعه از جهات مختلف ربات می تواند آن قطعه را برداشته و از زوایای مختلف در زاویه دید دوربین قرار دهد تا عملیات تصویر برداری و پردازش از زوایای مختلف روی قطعه انجام شود. همچنین این فرآیند می تواند با نصب دوربین بر روی ربات صورت بپذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید