کنترلرهای قدرتمند یاسکاوا سری MP قابلیت کنترل حرکت سیستم ها تا ۶۴ محور مطابق با استانداردهای برنامه نویسی IEC61131-3 و PLCopen را ارائه می دهند. کنترلرهای یاسکاوا سری MP بر اساس ۳ اصل ضروری می توانند در رنج وسیعی از ماشین ها استفاده شوند

  • * سرعت حداکثر با کنترل حرکت دقیق
  • * سرعت بالا در برنامه نویسی و ارتباطات شبکه برای داشتن حداکثر خروجی در ماشین های پیچیده ضروری است. CPU سرعت بالا در کنترلرهای سری MP زمان اجرای فرمان را کاهش می دهد. همچنین با شبکه مکاترولینک استفاده شده در این کنترلرها، کنترل حرکت سریع و دقیق در محورهای چندگانه حاصل می شود
  • * رنج وسیع اپلیکیشن ها با کنترل عالی
  • * همزمانی (synchronization) عالی در اپلیکیشن هایی که به کنترل همزمان در محورهای چند گانه نیاز دارند بسیار مهم است. کنترلرهای سری MP می توانند نیازهای شما در اپلیکیشن های خاص را برآورده کنند و و دقت ماشین را بهبود ببخشند.
  • * افزایش راندمان با برنامه نویسی راحت تر و نگه داری ساده تر
  • * برای کنترل سطح بالا، بازده بهتر و بالاتر در برنامه نویسی و نگهداری ضروری می باشد. تکنیک های ویراش ساده بر اساس سیستم عامل ویندوز ابزار مهندسی MPE720 ، برنامه نویسی و ویرایش برنامه های نردبانی را ممکن می سازد. به منظور کاهش زمان مورد نیاز برای طراحی و نگهداری، بهره وری روش های مورد استفاده برای تنظیمات سیستم، مدیریت برنامه و صفحه نمایش بهبود یافته است.
  • * با توجه به رنج وسیع کنترلرهای سری MP ، این محصولات می توانند در اپلیکیشن های مختلفی استفاده شوند.
  • * کنترلرهای یاسکاوا قابلیت کنترل یک محور تا ۶۴ محور را دارا بوده و زبان های برنامه نویسی مختلفی را پشتیبانی می کنند. شما هم چنین می توانید با اضافه کردن SLOT تعداد مشخصی I/O یا ورودی خروجی را در سیستم خود استفاده کنید.
  • * یکی دیگر از ویژگی های این کنترلرها امکان نصب دوربین ویژن جهت سیستم های پردازش تصویر می باشد.
Classification Machine Controllers
for general industrial machines, semiconductors and electrical components
I/O Vision Sensor
Model Board-type Machine Controller Flexible Machine Controller All-in-one Machine Controller Compact
All-in-one Machine Controller
All-in-one
Machine Controller
compact
simplified Machine Controller
Panel Machine Controller Drive-based
MachineController
General-purpose high-speed I/O,
distributed I/O
Machine Vision System
MP2100, MP2100M MP2200 MP2300, MP2310 MP2300S MP2300Siec/MP2310iec MP2400 MP2500 MP2600iec MYVIS YV250
Features >Half-size PCI card
>High-speed, simple
communications and
controls with PC
>Reduced wiring
>All-in-one machine controller
>Nine open slots for the
optional modules for various
communication protocols,
servo IF and I/O
>Reduced cycle time with the
synchronized processing of
the sequence and
>All-in-one machine controller
>Three open slots for the
optional modules
>Reduced wiring
>Multitasking and
high-performance
motion control
>Optional modules for
expansion
>All-in-one machine controller
>MECHATROLINK and Ethernet
(۱۰۰ Mbps) communications
available
>One open slot for the
optional modules
>Easy programming
>Distributed system constructed
with CPU synchronous functions
>Standard programming
languages IEC61131-3
>PLCopen function blocks
>Open slots for option
modules
MP2300Siec: 1
MP2310iec: 3
>Webserver/OPC-server
>Small footprint and
reduced wiring
>MECHATROLINK and
Ethernet (100 Mbps)
communications
available
>Easy-to-program
sequence program
and motion program
(no ladder logic
program)
>Motion control of
up to 16 axes
>Controller with
integrated touch panel
for improved usability
>Reduced wiring
>MotionScreen, a graphic
tool, eliminates the
need for complicated
programming in humanmachine
interface (HMI)
development
>Remote maintenance
>Built-in vision system
model available
>Option modul for
Sigma-5 Servopack
>Standard programming
languages IEC61131-3
>PLCopen function blocks
>Webserver/OPC-server
>High-speed data refreshing by
high-speed communication
>Reduced wiring and cost
>High noise immunity and
compact size for machine
embedding
>For integrated image
processing in servo
systems
>Sub pixel function
>MECHATROLINK and
Ethernet communications
are available
>PCI-bus model is also
available
Program capacity >Sequence: 100 k steps
>Motion: 800 k characters
>Sequence: 220 k steps
>Motion: 1.6 M characters
>MP2300
Sequence: 100 k steps
Motion: 800 k characters
>MP2310
Sequence: 140 k steps
Motion: 1.2 M characters
>Sequence: 100 k steps
>Motion: 800 k characters
>Motion:
۸۰۰ k characters
>Sequence: 100 k steps
>Motion: 800 k
characters
>Program: 512 k bytes
>Template:
Compact Flash (CF) card
>Frame memory:
۴۸ screens
Number of controlled axes >Up to 16/32 axes >Up to 256 axes >MP2300: up to 48 axes
>MP2310: up to 64 axes
>Up to 32 axes > 4-8-16 axes Up to 16 axes Control
functions
> Up to 16 axes > 1 axis > Number of cameras
connected: 4
Control functions > Position control (positioning,
linear interpolation, circular
interpolation, helical
interpolation), synchronized
phase control, speed control,
torque control
> Electronic CAM/Shaft
> Position control (positioning,
linear interpolation, circular
interpolation, helical
interpolation), synchronized
phase control, speed control,
torque control
> Electronic CAM/Shaft
> Position control (positioning,
linear interpolation, circular
interpolation, helical
interpolation), synchronized
phase control, speed control,
torque control
> Electronic CAM/Shaft
> Position control (positioning,
linear interpolation, circular
interpolation, helical
interpolation), synchronized
phase control, speed control,
torque control
> Electronic CAM/Shaft
> Position control,
gearing, speed control,
torque control
> Position control
(positioning, linear
interpolation, circular
interpolation, helical
interpolation),
synchronized phase
control, speed control,
torque control
> PTP control, interpolation,
speed control,
torque control, position
control, phase control
> Electronic CAM/Shaft
> Position control,
gearing, speed control,
torque control
> 16-point IN/16-point OUT, 24 VDC
> 32-point IN/32-point OUT, 24 VDC
> 64-point IN/64-point OUT, 24 VDC
> 4 channels analogue input
> 8 channels analogue input
> 4 channels analogue output
> 2 channels analogue output
> 2 channels counter
> 2 channels pulse output
Image processing functions:
> Gray-scale pattern
matching
> Binary image analysis
Accel/decel processing > Linear, multi-stage linear,
non-symmetric, S-curve
> Linear, multi-stage linear,
non-symmetric, S-curve
> Linear, multi-stage linear,
non-symmetric, S-curve
> Linear, multi-stage linear,
non-symmetric, S-curve
> Linear > Linear, multi-stage
linear, non-symmetric,
S-curve
> Linear, multi-stage
linear, non-symmetric,
S-curve
> Linear
Program language > Ladder diagram
> Textual language
(numerical operations,
logic operations, etc.)
> Ladder diagram
> Textual language
(numerical operations,
logic operations, etc.)
> Ladder diagram
> Textual language
(numerical operations,
logic operations, etc.)
> Ladder diagram
> Textual language
(motion, sequence)
> IEC61131-3 languages
> PRO: LD, FBD, IL, ST,
SFC
> Express: LD/FBD, ST
> Textual language
(motion, sequence)
> Ladder logic program
> Textual language
(numerical operations,
logic operations, etc.)
> IEC61131-3 languages
> PRO: LD, FBD, IL, ST,
SFC
> Express: LD/FBD, ST
> SH-C
I/O > DI: 5 points, DO: 4 points
(can be extended by
distributed I/O)
> MP2100: can be extended by
I/O module
> Can be extended by
I/O module
> DI: 8 points, DO: 4 points*1
(can be extended by
I/O module)
> Can be extended by I/O
module and distributed I/O
> Can be extended by I/O
module and distributed
I/O
> Can be extended by
distributed I/O
> DI: 5 points, DO: 4 points
(can be extended by
distributed I/O)
> DI: 8 points, DO: 8 points,
AI: 1 channel,
AO: 1 channel,
۱ Encoder input,
can be extended by
distributed I/O
Communication > MECHATROLINK
MP2100: 1 line
MP2100M: 2 lines
> MECHATROLINK
> General-purpose serial
communications (RS-232C,
RS-422/485), Ethernet,
DeviceNet, PROFIBUS and
MP-Link with optional
communications module
> MECHATROLINK
> Ethernet (100 Mbps)*2
> General-purpose serial
communications (RS-232C,
RS-422/485), Ethernet,
DeviceNet, PROFIBUS and
MP-Link with optional
communications module
> MECHATROLINK
> Ethernet (100 Mbps)
> RS-232C, DeviceNet,
PROFIBUS and MP-Link with
optional communications
module
> MECHATROLINK-II
> Ethernet (100 Mbps):
– EtherNet/IP
– Modbus TCP
> MECHATROLINK
> Ethernet (100 Mbps)
> MECHATROLINK
> RS-232C, RS-422/485
> MECHATROLINK-II
> Ethernet (100 Mbps):
– EtherNet/IP
– Modbus TCP
> MECHATROLINK > RS-232C
> MECHATROLINK
> Ethernet
International standard UL, c-UL, CE (for further information, contact YASKAWA Europe GmbH)
Download Download Manuals MP2300  ||  Download Manuals MP2310
Download Machine  Controller Product Range Download Product Controller MP 2300siec and MP 2310iec Download Machine  Controller Product Range